Diensten

Beschermingsbewind

Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld over het spaargeld of de woning van betrokkene.

Bewindvoering

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene. En om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

Mentorschap

Mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor mag echter niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden.

Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

Mentor

De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

Curatele

De beschermingsmaatregel curatele is van toepassing als iemand zowel op financieel gebied als op niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen.

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen van bewind en/of mentorschap onvoldoende zijn.

Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen. Hij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten.

Curator

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. De kantonrechter benoemt de curator. De curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde persoon en behartigt zijn persoonlijke en financiële belangen. De maatregel is vooral bedoeld als bescherming van de persoon en zijn vermogen, en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.